Referat Generalforsamling 2021

Generalforsamling mandag den 6. september 2021 – Foreningen til bevarelse af bugserbåden , Nakskov Havn 1, NH1.


Referat:

 1. Torben Groth Madsen blev valgt som dirigent – Bente Hjelmkilde som referent. 
  TGM erklærede generalforsamlingen som lovligt indkaldt i henhold til indkaldelse med dagsorden udsendt i nyhedsbrevet i januar 2021. Dengang var der varslet generalforsamling den 29 marts 2021, men på grund af Corona krisen udsat til 6/9/21. Dette meddelt på hjemmesiden 9. juli 2021.
  Erling Langhoff var uenig i denne godkendelse, da der er flere af medlemmerne, der ikke har adgang til digital kommunikation.
  Uenigheden blev afvist, da netop disse medlemmer har modtaget postomdelt brev. 
 2. Formanden Benny Jacobsen bød velkommen og måtte igen beklage de færre ture og arrangementer i det forløbne år grundet Corona krisen. Henviser i øvrigt til den skrevne beretning i nyhedsbrevet i januar.
  På trods af den mindre aktivitet har der alligevel været gennemført 27 sejladser, det obligatoriske bøje arbejde, nødvendigt vedligehold af skib og klubhus samt deltagelse i Fyn Rundt.
  Sidste års “Sildekoner” måtte aflyses, men gennemføres i år den 25. september.
  NH1 har haft Peter Ingemann med hans knallert om bord på NH1 – uden dog at der kom meget Nakskov stof med i hans udsendelse. Til gengæld var besøget af Georg Stage mere vellykket.
  Vdr. Plutteøen er situationen stadig uafklaret, men efter en kommende høring fra kommunen, ved vi forhåbentlig snart mere.
  De nødvendige vedligeholdelsesopgaver er gennemført. Der er ikke mange lånebeviser tilbage – tages op ved næste generalforsamling. I 2022 fylder foreningen 20 år – og det skal vi vel markere? Beretningen godkendt.
 3. Carl Otto Christensen gennemgik det reviderede regnskab, som er godkendt af Jens Green og Lars Dam Jensen. Der var få opklarende punkter, som hurtigt blev afklaret. Regnskabet godkendt. 
 4. Ved den efterfølgende gennemgang af budgettet, var der spørgsmål til den forventede stigning i energiforbruget. Kan forklares af en realistisk vurdering af et for stort betaling i 2019, som medførte en tilbagebetaling i 2020. Der er styr på lånebeviserne. Budgettet godkendt.
 5. Ingen Indkomne forslag.
 6. Sejlplan og arbejdsprogram venter på Coronafrie tider.
 7. Valg af bestyrelse og revision:
  Formanden Benny Jacobsen modtog genvalg.
  Carl Otto Christensen, Finn Sørensen og Per Gearkasse, der er på valg i ulige år modtog alle genvalg.
  Jens Pastella Rasmussen er på valg i lige år og bliver på sin post.
  Suppleanterne Bent Bibber Hansen og Ole Stangerup genvalgt.
  Revisorerne Jens Green og Lars Dan genvalgt.
 8. Jens Pastella åbnede punktet med spørgsmålet: Er der planer for istandsættelse af 1. sal på Hjørnet?
  Svaret var, det handler om økonomi og prioritering.
  Snakken gik for og imod – og det fremhævet, at det altid må være skibet, der kommer i første række, når der skal bruges penge. Det første til et vigtigt emne: rekruttering af nye medlemmer.
  Der kom mange forslag på bordet, som bestyrelse vil arbejde videre med.
  Der var ros og ris – begge dele må tages alvorligt, hvis men vil videre !
  Generalforsamling blev afsluttet af Torben Groth Madsen, der takkede for fremmødet og en engageret debat.

ref. Bente Hjelmkilde