Referat Generalforsamling 2022

Nakskov Havn 1 

Ordinær generalforsamling mandag den 28 marts 2022 kl. 19.00 i Plutteøens Bevaringsværft, Strandpromenaden 5, 4900 Nakskov.

Referat:
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og nævnte, at det var 20 år siden, foreningen blev stiftet. Derefter bad han forsamlingen om at mindes de i løbet af året afdøde medlemmer med 1 minuts stilhed. 

 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent: Torben Groth, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
  Referent: Henning Bech Johansen

 2. Bestyrelsens beretning
  Formanden aflagde beretning og henviste til foreningen nyhedsbrevet fra januar. Formanden nævnte især:
  • Bevaringsværftet. FGU er udtrådt af samarbejdet 31/12 2021. Johanne er også, men NH1 har overtaget deres andele uden udgifter, og er derfor nu eneejer.
  • Der er stadig løse ender med hensyn til Plutteøen.
  • Foreningen vil gerne deltage i pinsestævnet, der i år er i Korsør.
  • NH1 er inviteret til at deltage i Fyn rundt.
  • Foreningen har modtaget 50.000 kr. fra Lolland-Falster og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond.
  • Der mangler hænder til det daglige arbejde med klubhuset og båden.

   Derefter blev beretningen godkendt.

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. Der blev stillet spørgsmål om
  • Antallet af medlemmer.
  • Vedligeholdelsesudgifterne.
  • Foreningens andel i værftet som var 15.000 kr. De to andre andelshavere havde også hver en andel på 15.000 kr., som NH1 har overtaget uden udgifter
  • Skibsbevaringsfonden. Lånene her er rente og afdragsfri.

   Herefter blev regnskabet godkendt.

 4. Budget for det indeværende år og fastlæggelse af kontingent
  • Kontingentet uændret kr. 200.
  • Spørgsmål om udgifterne til varme og vedligeholdelse, men disse er pga. den øjeblikkelige situation usikre.

 5. Indkommende forslag
  • Der var ingen indkomne forslag.

 6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan
  Arbejdsprogram og sejlplan kan ses på hjemmesiden og Facebook og er vedhæftet efter referatet.

  Spørgsmål:
  • Hvornår starter tirsdagsturene på fjorden? Svar: Det er ikke hensigtsmæssigt at have faste tirsdagsture, da der måske er for få til betalingen. Foreningens medlemmer opfordres til at samle et antal deltagere, hvorefter sejladskoordinatoren vil finde en skipper, hvis det er muligt. Det behøver ikke være om tirsdagen.
  • Er det kun udvalgte medlemmer, der kan komme med på arrangementer som besætning? Svar: Nej, men pladsen er trang, og man vil gerne i god tid have en besætning.

 7. Valg af bestyrelse og revision 
  • Valg af formand Benny Jacobsen (lige år-modtager genvalg)
   Benny Jacobsen genvalgt.
  • Valg af kasserer Carl Otto Christensen (ulige år)
   Er ikke på valg, men stopper i 2023, hvorfor der næste år skal findes en afløser. 
  • Valg af best. medlem Finn Sørensen (ulige år) 
  • Valg af best. medlem Per Gearkasse (ulige år) 
  • Valg af best. medlem Jens Pastella Rasmussen (lige år-modtager genvalg)
   Jens Pastella genvalgt.
  • Valg af best. 1. suppleant Bent Bibber Hansen (vælges hvert år – modtager ikke valg). 
   Henrik Petersen foreslået og valgt.
  • Valg af best. 2.suppleant Ole Stangerup (vælges hvert år – modtager valg)
   Ole Stangerup genvalgt.
  • Valg af 2 revisorer Jens Green (modtager genvalg) og Lars Dan (modtager genvalg)
   1 revisorsuppleant Finn Ibsen (modtager genvalg)
   Alle genvalgt.
    
 8. Eventuelt
  • Formanden orienterede om situationen omkring bådeværftet og bådepladserne på broerne. Værftet får indtægterne fra pladsleje.
  • Man tænker sig at finde en daglig ledelse af arealet (684 m2) og 3-5 personer, der kan stå for vedligehold.
  • Foreningen har en lejekontrakt på beddingen, der løber til 2032 mod vedligeholdelse af denne. Dertil kommer efter overtagelsen vedligehold af bygninger. Denne del af foreningens virke varetages af en afdeling med eget CVR-nummer.
  • Der kan være problemer med Kystdirektoratet og Nakskov Havn.
  • Nogle medlemmer mente, at man burde renovere beddingen og få en aftale med Arne Hansen, der er ejer af Plutteøen. Man kunne evt. søge om fonde til renoveringen.
  • Derefter var der en diskussion om brug af broerne.

Generalforsamlingen slut 20.15. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Henning Bech Johansen.                         Dirigent: Torben Grot