Referat Generalforsamling 2019

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt d. 25. marts 2019 i 3F bygningen.
Formanden bød velkommen og gik derefter over til dagsordenen.

 1. Valg af dirigent og referent:
  Bestyrelsen foreslog Torben Groth Madsen til dirigent og Finn Sørensen til referent. Begge blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning:
  Dirigenten takke for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Gav derefter ordet til formanden, der aflagde beretning for det forgangne år.
  “Formanden” startede med et minuts stilhed for de afdøde medlemmer. Ære være deres minde.
  Beretningen er identisk med det udsendte nyhedsbrev, som alle har modtaget, ikke noget at tilføje.
  Der vil igen i år – i dag blive udtrukket 10 stk. lånebeviser til udbetaling.
  Beretningen blev derefter godkendt.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab:
  Kassereren Carl Otto gennemgik regnskabet, som fremviste et overskud på 20.523 kr. Regnskabet blev godkendt.
 4. Budget for det indeværende år og fastsættelse af kontingent:
  Budgettet udviser et overskud på 5.000 kr. Budgettet blev godkendt.
  Kontingentet forbliver uændret.
 5. Indkomne forslag:
  Der var ikke kommet nogen forslag.
 6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan:
  Sejlplanen for 2019 var omdelt og planen blev taget til efterretning.
 7. Valg til bestyrelsen:
  Kassereren Carl Otto var på valg og blev genvalgt.
  Bestyrelsesmedlemmerne Per Gear og Finn Sørensen var på valg og begge blev genvalgt.
  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
  Første suppleant: Bent “Bibber” Hansen blev genvalgt.
  Anden suppleant: Jens “Pastella” Rasmussen blev ligeledes genvalgt.
  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
  De nuværende revisorer, Jens Green og Lars Dan Jensen var villige til genvalg og begge blev genvalgt.
  Som revisorsuppleant genvalgtes Finn Ibsen.
 8. Eventuelt:
  På spørgsmål om situationen på Plutteøen, oplyste Formanden, at den er meget uklar og afventer en snarlig afklaring. Vedrørende hvem der ejer beddingen, blev bestyrelsen pålagt af få afklaret ejerforholdet.

  Udtrækning af lånebeviser:
  Der blev udtrukket 10 stk. lånebeviser – følgende blev udtrukket:
  nr. 102, 105, 109, 115 og 119 tilhørende Judith
  nr. 94 Niklas Jensen
  nr. 123 Bruno Willumsen
  nr. 92 Carl Jørgen Jensen
  nr. 124 Henning Morel
  nr. 77 Ole “Bokser” Petersen

  Vores kasserer Carl Otto bad de udtrukne sende konto nr. så pengene kan overføres.

  Såvel dirigenten som formanden takkede de 23 fremmødte medlemmer for et “forholdsvis” roligt møde.

  For refereat
  Finn Sørensen
  30.03.19