Referat Generalforsamling 2020

Generalforsamling mandag den 14 september 2020 kl. 19.00

Referat:

 1. Torben Groth Madsen blev valgt som dirigent Bente Hjelmkilde som referent.
 2. Formanden Benny Jacobsen bød velkommen – beklagede, at den i vedtægterne bestemte ordinære generalforsamling i marts ikke kunne gennemføres grundet Corana krisen.
  Den har i øvrigt påvirket mange af sommerens planlagte aktiviteter. – men tilbage til 2019. NH1 var på søen 37 gange, deraf 16 fjordture, bøjearbejde, kølhaling, reparation og Fyn rundt. I alt blev der sejlet i 140 timer eller ca. 1050 sømil.
  Højdepunkter var Fyn Rundt, Nakskov fjorddage og sildemarked på havnen. Klubhuset/ Hjørnet fik en overhaling med alt fra klargøring til maling og nye vinduer i køkkenet – en stor tak til de gode hjælpere.
  Plutteøens Bevaringsværft var stadig uafklaret (forhåbentligt sker der noget i løbet af 2020!) Medlemmernes lånebeviser bliver igen udtrukket.
  En ny hjemmeside med kalender til aktiviteter mangler en sidste finpudsning
  Beretningen omhandlede aktiviteter i 2019, men grundet udsættelsen fra marts til september blev der også nævnt forhold fra 2020. hvor der grundet Corona krisen har været flere aflyste aktiviteter, som Pinsestævnet og Fyn Rundt. Skibet har været på værft og er i øvrigt blevet vedligeholdt
  Formandens beretning godkendtes uden kommentarer.
 3. Carl Otto Christensen gennemgik det reviderede regnskab, som er godkendt af Jens Green og Lars Dam Jensen. Regnskabet gav ikke anledning til mange spørgsmål. Ordet periodeafgrænsningsposter blev forklaret: bruges til at postere fremtidige poster i nuværende regnskabsår og anvendes eksempelvis ved forudbetalinger.
 4. Budgettet for indeværende år blev gennemgået og på spørgsmålet om dem store stigning i forsikring i forbindelse med NH1 drift, var svaret : skal ses i lyset af en ordning af bonusudbetaling, som udbetales efter år uden skader.
  Ingen planer om ændring af kontingent.
 5. Ingen indkomne forslag
 6. Arbejdsprogram og sejlplan lægges ud på hjemmesiden
 7. Valg af bestyrelse og revision
  a. formand Benny Jacobsen modtog genvalg b. Kasserer Carl Otto Christensen på valg i ulige år c. Best. Finn Sørensen på valg ulige år d. Best. Per Gearkasse på valg ulige år e. Best. Lods Per modtog ikke genvalg – Jens Pastella Rasmussen blev valgt d. 1 suppleant Bent Bibber Hansen modtog genvalg g. 2 suppleant Ole Stangerup blev nyvalgt h. revisorer Jens Gren og Lars Dan modtog genvalg revisor suppleant Finn Ibsen genvalgt
 8. Eventuelt.
  Lånebeviserne blev udtrukket: 79, Sten Bager Mikkelsen – 96, Verner Møller – 74 Henny Jensen – 118 Judith Fredriksen – 95 Bjarne Bodenski
  Per Gearkasse Rasmussen efterlyste større opbakning omkring vedligehold af båden – vær opmærkning på opslag på tavlen i klubhuset. – ganske vist må en del foregå på værft, men alligevel er der meget, vi selv kan gøre og flere hænder er ønsket!
  Vær opmærksom på sildemarked lørdag den 26 september

Ref: Bente Hjelmkilde