Bådens Historie

Historien om Danmarks ældste bugserbåd bygget af træ

Forhistorie 1913-1914
Hen over vinteren kunne man i aviserne i Nakskov læse:

“På Byraadsmødet den 5. december 1913, vedtoges at søge Ministeriets Uppraboation påå, at der til brug ved havnen anskaffes en Baad og et komplet Dykkerapperat for en Udgift af henholdsvis 675 kr. og 1600 kr.
Ved Byraadsmødet den 19. januar 1914 fremsender havneingeniøren (Ingeniør Meden) et Forslag vedrørende Bemandingen af havnens Muddermaskine, Subepresser, Pramme og bugserbåd og de til besætningens Lønning og Fartøjernes kulforbrug m.m. fornødne aarlige Udgifter.
Formanden oplyser, at Lønningerne er anslaaet til 19.000 kr. Kul og Olie m. m. til 9.000 kr. I alt er de aarlige Udgifter 43.000 kr., men der kan ventes nogen Refusion, saa den egentlige Udgift kun bliver 33.000 kr.
Borgmester Bresemann ønsker en Grænse for Dykkerpengene der er beregnet til fast løn og desuden 1 kr. i Timen i Vandet.
Fjordens Belysning er af havneingeniøren anslaaet til 9.700 kr. havneudvalget mener imidlertid, at sagen bør stilles i Bero, til der er truffen endelig Afgørelse m. h. t. spørgsmaalet om Fjordens Uddybning, bl.a. fordi der er Tvivl om, hvorvidt den projekterede Belysning er tilfredsstillende og om nødvendigheden af den dobbelte Spodsbjergforbindelse om Vinteren.
Havneudvalgets indstilling tiltraadtes”.

Bugserbåden NAKSKOV HAVN 1 med kendingsbogstaver FTJ 1541, blev bygget som motorbugserbåd til havnevæsenet i 1914 som bygning nr. 4 på Nakskov Træskibsværft, grundlagt 1913 ved skibsbygmester Rich. Rasmussen.


Efter at have tjent havnen i en ubrudt linie siden 1914, sluttede NAKSKOV HAVN 1 i sommeren 2001, som aktiv for Nakskov Havn.

Det Lige Løb 1914-1919
Behovet for bugserbåden skyldtes at havnevæsenet stod for at skulle opmundre havnen, opfylde havnens areal på Færgelandet, spadserestien langs Færgelandet og Trælholm samt grave Det lige løb, i takt med udbygningen af Nakskov Træskibsværft og forbindelsen til Spodsbjerg. Hidtil have sejladsen foregået gennem det gamle løb, forbi Slotø, Vejlø og ud gennem Nørredyb eller syd om Enehøje.
Havnen havde derfor brug for en bugserbåd til at slæbe mudderprammene.
Det lige løb den nye sejlrende blev udgravet mellem 1914-1919. Dybden i sejlløb og havn blev 20 Fod (6,3 meter).
Samtidig blev kajpladsen udvidet med 1320 meter nyt bolværk for et beløb på ca. 4 millioner kroner.


Et forsøg på at gøre løbet sejlbart også om natten ved hjælp af et par små fyr for enderne af løbet og et i toppen af havnepakhuset måtte opgives, da fyrene ude i løbet var for usikre i driften.
NAKSKOV HAVN 1 har således været med til at skabe Munkeholm, som opstod af den opgravede havbund, og derfor er den eneste kunstige holm i Nakskov Fjord. I øvrigt er den anlagt i en gammel istidsrende kaldet Lübecker Renden.

Munkeholm blev indtil den egentlige navngivelse kaldt for Bresemanns Ø, fordi Sophus Bresemann, borgmester i Nakskov, var en af initiativtagerne til Det lige løb.


Foreningens start 2001
I december læste Benny Jacobsen, der senere blev formand, i Lolland-Falsters Folketidende, at den gamle havnebåd skulle sælges. Der var altså fare for, at NAKSKOV HAVN 1, der i 87 år havde betjent havnen og fjorden, ville forsvinde til en fremmed havn, eller i værste fald blive hugget op. Havnen skulle åbenbart ikke bruge skibet mere, så Benny cyklede ned for at tale med havnechefen, der denne dag holdt julefrokost med sit personale. Da cyklen var parkeret, blev han budt indenfor i spisestuen til kogt sild og en ostemad.

Midt i den kogte sild kom det frem, at havnechefen faktisk havde tilbudt sine ansatte at overtage skibet, man kunne dog ikke finde frem til, hvordan det skulle gribes an.

Havnens folk og andre interesserede overvejede stadig mulighederne, og vi blev – efter god mad og timers snak – enige om at danne en forening og forsøge at få skibet erklæret bevarings-værdigt. Derefter cyklede Benny hjem igen for at studere andre foreningers vedtægter, da han var blevet bedt om at være primus motor op til den stiftende generalforsamling.

Overtagelse af skibet 2002
Den 19. februar blev der afholdt stiftende generalforsamling i Foreningen til bevarelse af bugserbåden Nakskov Havn 1.

Den 14. april overtog foreningen NH1 af Nakskov Havn A/S, mod at foreningen færdiggjorden den igangværende reparation, og forpligtede sig samtidig til udsætning og optagning af bøjer/koste i Nørredyb mellem Enehøje og Vejlø, i alt 6 sømærker samt 2 sømærker ved indsejlingen til Albuen.

Den opgave, som stod først for, var at tilvejebringe midler til den af havnen igangsatte reparation, som var en nødvendighed for at båden igen kunne få sin fartstilladelse, og til dette regnede foreningen med at skulle bruge ca. kr. 250.000.


NH1 blev erklæret bevaringsværdig af Skibsbevaringsfonden den 12. februar, i forlængelse deraf blev NH1 optaget den 20. april i Træskib Sammenslutningen, der er vores interesseforening.

Torsdag den 16. maj modtog foreningen et tilskud fra Sparekassen Lollands Gavefond på kr. 3.000.

Omregistrering til lystfartøj den 7. maj og nyt nationalitetsbevis, blev den 7. juni bekræftet af Søfartsstyrelsen. Forsikringsordningen med Codan kom på plads den 7. juni.

Den 9. august modtog foreningen et tilskud på 8.000 fra Børne- og kulturudvalget i Nakskov Kommune, til dækning af forsikring.
Slopkisten startede op med salg af sweatshirts og poloshorts med logo af NH1, taget fra originaltegningen i 1913.

Overstyrmanden på Georg Stage – Helle Barner Jespersen – flettede en ny og flot stævnfender til NH1, den erstattede de halve bildæk, som hidtil havde været monteret.

Den 31. oktober modtog foreningen et tilskud fra Friluftsrådet på kr. 100.000 til hjælp og istandsættelse af NH1. Beløbet skulle hæves inden for 3 år fra dato.

Den 21. november modtog foreningen svar på ansøgning fra Told og Skat i Maribo med meddelelse om, at NH1 var blevet momsfritaget på reparationer og nagelfast udstyr ombord.

Tilbud fra Rødby Havn Bådeværft, beløb sig til ca. kr. 220.000, dvs., at foreningen stadig manglede ca. kr. 100.000 før den kunne igangsætte reparationen.

Ved udgangen af 2002 talte foreningen 106 medlemmer, deraf 4 kollektive medlemskaber.

Foreningen et år gammel 2003
Fredag den 31. januar havde foreningen møde med Skibsbevaringsfondens repræsentant, som besigtigede båden. Det var så op til Skibsbevaringsfondens bestyrelse, at træffe den endelige beslutning om tildeling af et rente- og afdragsfrit lån. En afklaring ville komme omkring maj måned.
Bestyrelsen havde besluttet, at det blev Rødby Havn Bådeværft, der skulle stå for reparationen, der forventedes at vare 6-8 uger. Der var plads på værftet i begyndelsen af maj.

På opfordring fra et af medlemmerne blev der afholdt en indsamling til fordel for NH1, og det foregik lørdag den 5. april i Nakskov Sejlklubs hus på Hestehovedet.

Foreningen afholdte den første ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts i Havnebygningen, og det blev besluttet, at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer.

Borgmester Flemming Bonne Hansen deltog i en del af generalforsamlingen, hvor han blev udnævnt til foreningens protektor. Som merkering af udnævnelsen overdrog foreningen et billede af NAKSKOV HAVN 1 malet af marinemaleren Johannes E. Møller (Nr. 1 af i alt 150 håndgjorte silketryk).

De som køber dette billede, er med til at støtte det fortsatte arbejde med at restaurere og vedligeholde NH1.

Den 5. marts havde Skibsbevaringsfonden behandlet låneansøgningen, og kunne på baggrund af denne give foreningen tilsagn om et rente- og afdragsfrit lån på kr. 115.000.

Det var utroligt glædeligt at foreningen, efter kun at have eksisteret i ca. 1 år, allerede var kommet så langt, at reparationen kunne gå i gang.

Ved åbent skib arrangementet på Hestehovedet besøgte ca. 80 personer NH1. På trods af nordlig vind og kuling, sejlede Nakskov Havn 2 ca. 30 personer frem to tilbage mellem Nakskov Havn og Hestehovedet.
Tirsdagen efter åbent skib arrangementet afsejlede NH1 til Rødby Havn Bådeværft.

I påsken kom NH1 på bedding i Rødby Havn, og som det som regel er med gamle træskibe, skulle der skiftes betydeligt mere træ end først antaget. Det betød at foreningen måtte acceptere en merpris på kr. 36.000 i forhold til det oprindelige tilbud.

At det har kunnet lade sig gøre at få skiftet så meget træ skyldes dels, at Rødby Havn Bådeværft har brugt skibet som uddannelsesprojekt for sine to lærlinge, dels at Bådeværftet har hjertet på det rette sted i forhold til gamle træskibe.
I juni modtog foreningen kr. 30.000 af Sydfyenske Damskibsselskabs Fond til den videre restaurering.


Foreningen havde dog stadig brug for midler, den gamle radar og ekkoloddet var stået af.

Søsætningen foregik lørdag den 29. november, Kruse havde sponsoreret en bus og Agner var chauffør. Der deltog en snes personer hovedsageligt de medlemmer, der havde deltaget i arbejdet på værftet samt Hugo’s folk, der i øvrigt var vært ved en bid brød og en dram. Det var en stor dag!

Det lykkedes endelig at komme hjem til Nakskov igen fredag den 12. december. Turen fra Rødby Havn foregik i klart solskin og en frisk vind fra sydvest, i øvrigt uden problemer.
Der var nogle mindre arbejdsopgaver, inden NH1 for alvor begyndte at sejle. Der var planen at beklæde siderne om læ i forskibet med brædder, der skulle laves en del elarbejde, og der blev udarbejdet manualer til kommende skibsførere.
I vinteren 2003 og i 2004 var der i samarbejde med Nakskov Boldklug ansat 2 personer i aktivering på NH1. Det betød et stort løft for skibet at “Hoppe” og Ebbe dagligt arbejdede med færdiggørelsen.


De som køber dette billede, er med til at støtte det fortsatte arbejde med at restaurere og vedligeholde NH1.

Den 5. marts havde Skibsbevaringsfonden behandlet låneansøgningen, og kunne på baggrund af denne give foreningen tilsagn om et rente- og afdragsfrit lån på kr. 115.000.
Det var utroligt glædeligt at foreningen, efter kun at have eksisteret i ca. 1 år, allerede var kommet så langt, at reparationen kunne gå i gang.

Ved åbent skib arrangementet på Hestehovedet besøgte ca. 80 personer NH1. På trods af nordlig vind og kuling, sejlede Nakskov Havn 2 ca. 30 personer frem to tilbage mellem Nakskov Havn og Hestehovedet.
Tirsdagen efter åbent skib arrangementet afsejlede NH1 til Rødby Havn Bådeværft.

I påsken kom NH1 på bedding i Rødby Havn, og som det som regel er med gamle træskibe, skulle der skiftes betydeligt mere træ end først antaget. Det betød at foreningen måtte acceptere en merpris på kr. 36.000 i forhold til det oprindelige tilbud.

At det har kunnet lade sig gøre at få skiftet så meget træ skyldes dels, at Rødby Havn Bådeværft har brugt skibet som uddannelses-projekt for sine to lærlinge, dels at Bådeværftet har hjertet på det rette sted i forhold til gamle træskibe.

I juni modtog foreningen kr. 30.000 af Sydfyenske Damskibsselskabs Fond til den videre restaurering. Foreningen havde dog stadig brug for midler, den gamle radar og ekkoloddet var stået af.

Søsætningen foregik lørdag den 29. november, Kruse havde sponsoreret en bus og Agner var chauffør. Der deltog en snes personer hovedsageligt de medlemmer, der havde deltaget i arbejdet på værftet samt Hugo’s folk, der i øvrigt var vært ved en bid brød og en dram. Det var en stor dag!

Det lykkedes endelig at komme hjem til Nakskov igen fredag den 12. december. Turen fra Rødby Havn foregik i klart solskin og en frisk vind fra sydvest, i øvrigt uden problemer.

Der var nogle mindre arbejdsopgaver, inden NH1 for alvor begyndte at sejle. Der var planen at beklæde siderne om læ i forskibet med brædder, der skulle laves en del elarbejde, og der blev udarbejdet manualer til kommende skibsførere.

I vinteren 2003 og i 2004 var der i samarbejde med Nakskov Boldklug ansat 2 personer i aktivering på NH1. Det betød et stort løft for skibet at “Hoppe” og Ebbe dagligt arbejdede med færdiggørelsen.

Det går stadig fremad 2004
Ved foreningens generalforsamling blev vedtægterne gennemgået og tilpasset sammen med sejladsregler og kontingentstørrelser.
I brev fra Skibsbevaringsfonden dateret Kronborg den 4. marts meddeles, at modtagne ansøgning hermed gives tilsagn om et rente- og afdragsfrit lån på kr. 229.500.

Det bevirkede at NH1 igen skulle på værft i vinteren 2004-2005. Denne gang skulle forskibet have nyt dæk, skylight og koøjer, maskincasing og styrehuset reetableres til sin oprindelige form.
Skibsbevaringsfonden’s daglige leder, Jes Kroman lavede en flot tegning af NH1’s oprindelige styrehus.


Forsikringsmæssigt blev der tegnet kasko og svampeforsikring uden anmærkning, og som det første skib i Danmark, blev NH1 fritaget for statsafgift på forsikring.

I pinsen deltog NH1 i Trøskibssammenslutningens generalforsamling i Korsør. Og fra den 13. til den 15. august i Nautic Sail i Flensborg.

90 års fødselsdagen blev fejret af en snes medlemmer, der benyttede det fine vejr til en lille havnerundfart i dagens anledning med efterfølgende skipperlabskovs og hyggeligt samvær.
På grund af vejrliget blev der taget en hurtig beslutning om at sejle NH1 til Rødby Havn den 29. november.

Projektet kan afsluttes 2005
Først i maj modtog foreningen svar på ansøgning til Skibsvevaringsfonden vedrørende smedearbejde på NH1, og fik bevilget kr. 50.000, som skulle gå til skorsten, lufthætter, trækarrangement, david, nyt søgelænder på fordækket og slæbebøjle, der sammen med det gamle anker blev galvaniseret. Dette betød at vi kunne førdiggøre renoveringen af NH1. Skibsbevaringsfondens samlede engagement i skibet er på kr. 410.100.

Torsdag den 12. maj modtog foreningen kr. 2.500 fra Sparekassen Lolland’s Gavefond, som sammen med et tilsagn fra Lollands Bank på kr. 3.000, skulle gå til en totalrenovering af el-systemet ombord.
Midt i maj blev træarbejdet færdigt, foreningens medlemmer gik derefter i gang med malearbejdet, og derefter blev styrehuset monteret sammen med instrumentbord og rat.

Styrehuset er et kapitel for sig utroligt veludført med udsøgt teak- og egetræ. Søsætningen fandt sted torsdag den 2. juni under overværelse af Jes Kroman fra Skibsbevaringsfonden, der til Folketidende udtalte, at NH1 var et skoleeksempel på skibsbevaring.

Hverdagen begynder 2006
NH1 afsejlede fra Rødby Havn mod Nakskov den 8 januar. Restaureringen var afsluttet og som et punktum forærede og monterede bådebygger Hugo masten på fordækket. Det fuldendte projektet og NH1 var tilbageført til byggeåret 1914.

Budgettet for den sidste renovering, som mest omfattede smedearbejde, blev stort set holdt, dog måtte bestyrelsen acceptere en ekstra regning på kr. 11.500 fra Rødby Havn Bådeværft. Udover tilskuddene til elarbejdet på kr. 5.500 har foreningen selv løftet den resterende opgave, med den totale udskiftning af el-systemet, der sammenlagt løb op i ca. 25.000 inkl. en ny WHF radio og antenner.

Der er sammenlagt brugt ca. kr. 600.000 på renoveringen af NH1.

Aktiviteter og forpligtelser for NH1
NH1 er registreret som lystfartøj, og kan kun bruges af medlemmer, enten ved et personligt medlemskab eller via et kollektivt medlemskab af NH1.Forpligtelser
Skibet har siden 1914 opsat og vedligeholdt anløbsbroer og afmærkninger for lystsejlere på Albuen, samt det historiske løb til Nakskov, nemlig Nørredyb. Da afmærkningerne kun benyttes af lystsejlere, er denne service ophørt fra Nakskov Havns side.
Foreningen har overtaget forpligtelserne med udsætning af afmærkningerne.

Aktiviteter
Deltage i: Træskibs Sammenslutningens Pinsetræf, Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe, Drivkvasetræf i Dybvig på Fejø og andre lignende sejladser.

Båden kan bruges til aflæggelse af praktisk prøve i sejlads, til afholdelse af VHF kurser og formidling af den maritime kulturarv i forbindelse med naturvejlederens ophold i Lodshuset på Albuen. NH1 kan være rammen i formidlingen af historien om skibsbygningsteknik, navigation, lodseri, skibsteknik, bugsering, maskinlære, udsætning og optagning af bøjer.