Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen til bevarelse af bugserbåden Nakskov Havn 1
Herefter kaldet N.H.1
Hjemsted er Nakskov

§ 2. Formål

Det er foreningens formål at bevare den restaurerede bugserbåd som kulturhistorisk minde om Nakskov Værft og Nakskov Havn. At bevare N.H.1, samt fremme bådens vedligeholdelse og standard, således at medlemmerne, kan få størst mulig gavn og glæde af båden.

§ 3. Medlemmerne

Optagelse, rettigheder og forpligtelser:
Der optages personlige medlemskaber og kollektive medlemskaber
Medlemmer bør yde en aktiv indsats ved arbejde og vedligehold af skibet. De har ret til at deltage i skibets sejlture, efter sejladsregler der fastsættes af generalforsamlingen.
Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, som har ydet en særlig værdifuld indsats.
Æresmedlemmer har ingen forpligtelser, men har ret til at deltage i foreningens aktiviteter.
Eksklusion: Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskludere medlemmer. Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen, eller sker ved manglende betaling af kontingent.

§ 4. Økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kontingentet størrelse fastsættes af generalforsamlingen og gælder for det kommende år.
Kun medlemmer med gyldig kvittering for indbetalt kontingent kan deltage på generalforsamlingen.
Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling i revideret stand.

§ 5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dog kan man lade sig opstille eller genvælges ved fuldmagt.
Forslag til generalforsamlingen skal være skriftlig og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes med 14 dages varsel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Budget for det indeværende år og fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan.
7. Valg af bestyrelse og revision.
    a. valg af formand (lige år)
    b. valg af kasserer (ulige år)
    c. valg af bestyrelsesmedlemmer
    d. valg af suppleanter
    e. valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant
8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling, skal afholdes efter krav fra et flertal i bestyrelsen, eller fra mindst 1/5 af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.

§ 6. Medlemsmøde

Medlemsmøde afholdes efter behov. Der indkaldes til mødet senest 14 dage før afholdelsen. Mødets dagsorden fastlægges af bestyrelsen. Medlemsmødet kan ikke træffe bindende beslutninger for foreningen.

§ 7. Bådførermøde

Bestyrelsen indkalder med 2 ugers varsel, således at dette kan afholdes inden udgangen af februar måned.
Mødets formål er drøftelse af den forrige sæson og skibets tilstand, udstyr og bemanding samt sikkerhedsmæssige forhold og administration.

§ 8. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af generalforsamlingsvalgt formand og generalforsamlingsvalgt kasserer samt 3 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 2 år.
De lige år afgår Formanden og 1 bestyrelsesmedlem, de ulige år afgår kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Formand og kasserer kan ikke afgå i samme år. Genvalg kan finde sted. Af bestyrelsen bør mindst 1 være bådfører på N.H.1.
På hver generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter.
Bestyrelsen udpeger selv næstformand og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne en person med ansvar for koordination af arbejde/vedligeholdelse, samt en sejladskoordinator.
Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog min. 4 gange årligt. Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fører protokol.
Bestyrelsen har pligt til løbende at arbejde for skibets vedligeholdelse, og det skal ske under videst mulig hensyntagen til håndværksmæssig kvalitet og æstetik.
Bestyrelsen udarbejder program for skibets drift og sejlads.
Bestyrelsen godkender bådførere på N.H.1.

§ 9. Vedtægtsændringer og opløsning

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
2. Til foreningens opløsning kræves ved 1. generalforsamling, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er for opløsning, og 2. gang mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
3. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.

Godkendt på generalforsamlingen den 10 marts 2008