Referat Generalforsamling 2024

Referat
Ordinær generalforsamling for foreningen NH1 2023 afholdt 20 marts 2024 på Bevaringsværftet.
Formanden bød velkommen. Der var 23 fremmødte.

Valg af dirigent og referent:

Bruno Villumsen – dirigent
Judith Frederiksen – referent

Bruno konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt.
Der var dog enkelte indsigelser, da man mente at alle ikke var indkaldt.
Det blev præciseret at alle på Maillisten var indkaldt øvrige havde fået en SMS.
Debat i øvrigt henlagt til punktet EVT.
Arbejdsprogram og sejlplan for 2024 samt det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab var fremlagt sammen med dagens dagsorden.

Bestyrelsens beretning fremlagdes af Formand Benny, der referere meget til nyhedsbrev 3, 7. marts 2024.

Der har været mange aktiviteter i 2023, se nyhedsbrev 37. Flere er planlagt i 2024.
Derefter gennemgik Benny Jacobsen planerne for NH1, skibet. Det skal på bedding 3/6 2024 hos Hugo.

Vedr.”Plutteøen” så overtager Nakskov Havn, Lolland Kommune vand arealet pr. 1/3-24
Bevaringsværftet har lejekontrakt til 2027 med Arne Hansen, hvad der skal ske efter følgende er endnu uvist.

Der har været forespørgelser på leje af værftet mhp istandsættelse og klargøring af jolle. Dette er ikke noget vi kan tage stilling til, da det henhører under ”Johanne” og FGU sammen med NH1.

Formanden oplyste at folketingsmedlem Kasper Roug, S, gerne vil møde medlemmerne i NH1 og evt. lave en rundvisning på Christiansborg. Intet besluttet om dette.

Nakskov holder Pinsestævnet i år. Ikke Lolland kommune, men Nakskov Handelstandsforening er aktør sammen med NHI m.fl.

Arbejdsprogram og sejlplan for 2024 var fremlagt og det skabte en debat, da der ikke havde været indkaldt til bådførermøde, hvorfor Erling Langhoff ikke mente at bestyrelsen alene kunne lave sejlplan m.m. Det præciseredes at det var et forslag. Der udarbejdes endelig arbejds- og sejlplan af bestyrelsen og relevante personer i samarbejde.

Judith Frederiksen mente at beretningen var meget fremadrettet, og ikke en opsummering af 2023 aktiviteterne for NH1. Nyhedsbrev nr. 37 opsummerer det dog glimrende.

Filip Langhoff spurgte ind til Hjemmeside og FB siden, dette skubbes til EVT.
Michael ”Drost” spurgte til bevaringsværftets fremtid m.m. Dette skubbes ligeledes til EVT.

Beretningen godkendes uden yderligere kommentar.

Det reviderede regnskab for 2023 og budget 2024 blev fremlagt af Carl-otto Christensen, i fravær af kasserer Jens Rasmussen. C.O gennemgik alle posterne og hvad de indebar.

Både regnskab 2023 og budget 2024 blev godkendt uden yderligere.

Indkommende forslag, der var indkommet et forslag.

Judith Frederiksen fremlagde forslaget om at der skal nedsættes et festudvalg. Ikke som et aktivitetsudvalg der står for bl.a. Sildekoner, sejladser m.m. Men et udvalg der alene skal arrangere fester for medlemmerne. Det har knebet med tilslutning til de sidste festarrangementer, så nye øjne og ideer kunne måske tiltrække flere medlemmer.

Vedtaget, Judith nedsætter en gruppe. Gruppen / udvalget refererer til bestyrelsen og kassereren.

Forslag til arbejdsprogram og sejlplan.
Bestyrelsen fastlægger en gældende plan for 2024.

Valg til bestyrelse.

På valg:
Formand Benny Jacobsen – Enstemmigt genvalgt for 2 år.
Bestyrelses medl. C.O. Christensen – enstemmigt genvalgt for 2 år.
Første bestyrelsessuppleant Bjarne Badenski – enstemmigt genvalgt for 1 år.
Anden bestyrelsessuppleant Filip Langhoff – enstemmigt genvalgt for 1 år.
Jens Green og Lars Dan blev enstemmigt genvalgte revisorer og Ib Finn Ibsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i år.

Eventuelt.

Filip spurgte ind til Face Book siden og Hjemmesiden. De er ikke ajourført. Bestyrelsen efterlyste en kyndig person til dette. En person der også kan være administrator på FB siden. Filip arbejder på en website kyndig person til den opgave. Han kender måske en der har tid og overskud til dette.

Det er et stort ønske at information og aktiviteter er tilgængelige på hjemmeside og F.B.
Vedrørende indkaldelse til generalforsamlingen. Alle med mail der er oplyst til foreningen har fået mail. Der er ringet, sendt SMS til øvrige. Det skal præciseres at man skal huske at give besked om ny mail, nyt tlf. nr og ikke mindst ny adresse.

Der var en debat omkring bevaringsværftet og dets fremtid.
Michael Andersen (Drost) ville vide hvad planerne er for ”værftet”, grunden og broerne. Havnen administrerer broerne. Arne Hansen ejer grunden, hvad med adgang til bådebroerne?

Der er oprindeligt 3 ejere. Bertil Jensen ”Johanne” og FGU v. Kristian Hjorth samt NH1. Bertil Jensen og Kristian Hjort har afgivet ejerskab, men sidder stadig i bestyrelsen

Generalforsamlingen for NH1 kan derfor ikke gøre noget. Det er alene de 3 interessenter der kan og skal arbejde med de problemer der er opstået ved ny ejer af grunden.

NH1 indskud er 15.000 kr. og om et salg i fremtiden kan være aktuel vides ikke, men de øvrige aktører skal ind over. Der er måske en mulighed at leje værftet ud til nogen der skal renovere og klargøre skibe.

Driften af ”Værftet” skulle gerne hvile i sig selv økonomisk.
Ejer af grunden Arne Hansen har ikke meldt noget ud om aktuelle planer for området. Debatten henlægges til relevante aktører, og så kan de arbejde med en plan for fremtiden. NH1´s generalforsamling er ikke relevant i dette regi.

Dirigenten Bruno takkede for god ro og orden og lukkede herved generalforsamlingen for NH1.